Inloggen
Alleen voor professionals

FAQ

FAQs - Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen per onderwerp.

Komt u er niet uit met de informatie op de site of staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de NAP.

Registratie

Lidmaatschap

Herregistratie


 

Vergoedingen en declareren

 

Overige vragen

 

Registratie

Wat is het nut van geregistreerd zijn bij de NAP?
De NAP stelt het opleidingsniveau van de geregistreerd therapeut vast en neemt deze therapeut op in haar register. Als aan eventuele aanvullende eisen van verzekeraars is voldaan, verlenen zorgverzekeraars vergoedingen aan therapeuten of hun cliënten. Zonder deze registratie krijgen de clienten van u als therapeut deze vergoeding niet, tenzij u een andere registratie heeft (bijvoorbeeld BIG). De volgende voordelen gelden voor de ECP-geregistreerd therapeut (en in uitzonderingsgevallen ook voor de EWAO-therapeut):

 1. Voorwaarde voor de meeste verzekeraars voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen is dat de therapeut is aangesloten bij een koepelvereniging;
 2. Jaarlijkse herregistratie nadat is vastgesteld dat u uw deskundigheid als therapeut op peil houdt met na- en bijscholing, inter- en supervisie en het lezen van vakliteratuur;
 3. Tuchtrecht.


Hoe zit het met de toelating tot het BIG-register en/of de gelijkwaardigheid met GZ-psychologen?
ECP-houders zijn niet ingeschreven in het BIG-register. Het Plato-rapport heeft onderzoek gedaan naar gelijkwaardigheid van ECP-houders en de psychotherapeuten in het BIG-register. De conclusies hieruit waren dat er geen wezenlijk verschil is, maar verschillen in accenten in de opleiding. Zorgverzekeraars kennen daarmee een niet te verklaren verschil in vergoeding toe aan BIG-geregistreerde therapeuten in vergelijking met niet-BIG-geregistreerde therapeuten.

Ik heb het ECP in het buitenland behaald: is het ook geldig in Nederland? Moet ik mij inschrijven/aanmelden voor het NAP-register?
Het ECP-certificaat is geldig in Europa, dus u kunt zich inschrijven in het Nederlandse register. Inschrijving dient via uw Nederlandse beroepsvereniging te geschieden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen beslissingen van het bestuur, bijvoorbeeld over
vrijstellingen?

Dat kan via de Commissie van Bezwaar van de NAP.

Mijn modaliteit heeft in Nederland geen beroepsvereniging. Wat moet ik nu doen?
In geval van registratie of de wens daartoe, is lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht. Via de zogenaamde GAP-procedure kan een therapeut geregistreerd worden.

Mijn beroepsvereniging is geen lid van de NAP. Kan ik dan toch in aanmerking komen voor het ECP?
Het lidmaatschap van een beroepsvereniging is voor het behalen en/of behouden van het ECP noodzakelijk. Daarom dient u lid te worden van een andere beroepsvereniging die lid is van de NAP.

Mijn opleiding is niet geaccrediteerd en mijn opleidingsinstituut is geen lid van de NAP. Kan ik dan
toch in aanmerking komen voor het ECP?

Wanneer voldaan is aan alle criteria die omschreven staan in de GAP-procedure, is registratie mogelijk.

Wat is de jaarlijkse norm om te kunnen herregistreren bij de NAP?
Jaarlijks dient u aan de volgende normen te voldoen:

 • minimaal 15 logboekuren Continuous Professional Development (trainingen, workshops)
 • minimaal 20 uur voor bijhouden van vakliteratuur (1 uur = 20 pagina's)
 • minimaal 15 uur supervisie en intervisie van maximaal 3 uur per bijeenkomst met tenminste 3 geregistreerde therapeuten en/of supervisoren
 • goede geestelijke gezondheid
 • geen strafblad of strafrechtelijke vervolging
 • lidmaatschap van een bij de NAP-aangesloten beroepsorganisatie
 • lopende aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u lezingen geeft op uw psychotherapievakgebied of u verricht commissie- of bestuursactiviteiten voor de NAP of een aangesloten organisatie, dan kunt u tevens logboekuren opvoeren voor deze activiteiten.

Omzetting actieve registratie naar niet-praktiserend
Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bent u zwanger, neemt u een sabatical of stopt u met uw praktijk? Het is mogelijk om uw registratie om te zetten naar een "niet-praktiserend-status" voor de duur van max. 2 jaar. Wat betekent dat?

 • U bent nog wel intern in het register opgenomen maar als 'slapend'-geregistreerde.
 • U staat niet meer op de NAP-website vermeld als praktiserend therapeut
 • U stuurt uw muurschildjes(s) terug aan de NAP
 • U maakt geen vermelding meer van uw registratie-status naar derden, op uw website etc
 • U wordt niet meer doorgegeven als actief praktiserend therapeut aan zorgverzekeraars, u wordt afgemeld
 • U heeft geen logboek-verplichting meer
 • U kunt tot 2 jaar uw registratie terugzetten naar praktiserend, na indiening van een logboek over het voorafgaande jaar waarin u weer geactiveerd wilt worden, zonder dat u een hele nieuwe registratieaanvraag hoeft in te dienen.
 • U ontvangt de nieuwsbrieven van de NAP.

Na 2 jaar kunt u wel niet-praktiserend blijven, maar zal de omzetting naar praktiserend gepaard gaan met een volledig nieuwe aanvraag voor registratie.

U kunt uw actieve registratie alleen omzetten naar niet-praktiserend als u dat uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaande aan de gewenste omzetting schriftelijk bij het kantoor van de NAP (dus niet bij een commissie, mondeling of persoonlijk aan een NAP-betrokkene) heeft kenbaar gemaakt.

Wilt u uw registratie omzetten? Stuurt u dan vóór 1 december van enige jaar een schriftelijk verzoek naar het kantoor van de NAP voor het daarop volgende kalenderjaar. Wilt u uw niet-praktiserende-status bij de NAP beëindigen? Dan gelden hiervoor dezelfde regels als bij de beëindiging van de registratie (of omzetting van de registratie) bij een vereniging: voor 1 december van enige jaar een schriftelijk verzoek aan de NAP voor het daarop volgende kalenderjaar.

Lidmaatschap

Ik ben van een beroepsvereniging/opleidingsinstituut en wil lid worden, wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
In de brochure Accreditatie en heraccreditatie vindt u alle informatie over het lidmaatschap van de NAP.

Ik ben vertegenwoordiger van een Europese Vereniging van xx (een vorm van psychotherapie) en wil lid worden. Wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
In de brochure Accreditatie en heraccreditatie vindt u alle informatie over het lidmaatschap van de NAP.

Wat is de opzegtermijn voor leden?
Een lidmaatschap geldt altijd voor het lopende jaar. Een opzegging voor het jaar daarop dient uiterlijk schriftelijk of per mail  te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.

Accreditatie opleidingsinstituten door de NAP
De NAP Commissie Onderwijs onderzoekt de mogelijkheden van externe accreditatie. De Commissie Onderwijs accrediteert niet zelf.


Herregistratie

Wat is de tweejaarlijkse norm om te kunnen herregistreren bij de NAP?
De tweejaarlijkse norm is: 30 contacturen nascholing/bijscholing op minimaal HBO niveau door een erkend opleider. 
Plus het lezen van vakliteratuur van minimaal 20 PE punten ( 20 bladzijden is 1 PE punt).
Plus 30 uren intervisie of supervisie. Intervisie telt mee als er minimaal 3 collega's aanwezig zijn. De intervisiebijeenkomsten tellen mee voor maximaal 3 uur per bijeenkomst.
Plus geldige VOG  en geldige visitatie.

Waarom moet ik herregistreren?
U moet u herregistreren om in het ECP register te blijven staan. De regels omtrent herregistratie worden vastgelegd door de overkoepelende organisatie in Wenen.

Hoelang is mijn VOG geldig?
De VOG is 5 jaar geldig.

Hoe vraag ik een nieuwe VOG aan?
U kunt de VOG aanvragen door de link te gebruiken in het logboek (bij het kopje "VOG")

Hoelang is mijn visitatie geldig?
De visitatie is 5 jaar geldig.

Waar moet een visitatie aan voldoen?
De regels omtrent visitatie kunt u downloaden door de link te gebruiken in het logboek (bij het kopje "visitatie").

Hoe regel ik mijn visitatie precies?
Zie bovenstaande.

Geldt mijn visitatie van de NAP ook voor mijn beroepsvereniging, en vice versa?
De visitatie die is goedgekeurd door uw beroepsvereniging, is geldig voor uw NAP-logboek. Indien u gebruik gemaakt heeft van de visitatiedocumenten van de NAP kan het zijn dat uw beroepsvereniging deze niet accepteert. U kunt dit navragen bij uw beroepsvereniging.

Waaraan moet mijn intervisie voldoen?
Intervisiebijeenkomsten tellen mee voor maximaal 3 uur per bijeenkomst als er minimaal 3 leden aanwezig zijn. Op het bewijsstuk van de intervisie horen de volgende gegevens te zijn vermeld: namen, registatienummers, datum, aantal uren, onderwerp.

Ik heb geen intervisiegroep, wat nu?
We adviseren u om zo spoedig mogelijk een nieuwe intervisiegroep te zoeken, zodat u blijft voldoen aan voldoende uren voor herregistratie.

Kan ik mijn surplus-uren naar een volgende periode meenemen?
Nee, met de invoering van de tweejaarsperiode is het niet meer mogelijk om surplus-uren mee te nemen.

Ik ben mijn praktijk aan het afbouwen, moet ik dan toch aan de volledige tweejaarlijkse norm voldoen?
Ja, zolang u geregistreerd bent als ECP therapeut dient u te voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Ik zit richting mijn pensioen, kunnen voor mij aangepaste normen voor de herregistratie-eisen gelden?
Nee, zolang u geregistreerd bent als ECP-therapeut dient u te voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Als ik veel nevenactiviteiten heb gedaan (commissiewerk, lessen geven, e.d.), kan ik dat dan verrekenen met minder puntenvereisten voor een ander onderdeel, en zo ja, hoe?
U mag de helft van het aantal PE punten (voor nascholing/bijscholing) compenseren door nevenactiviteiten. Uiteraard dient u de bewijsstukken voor uw nevenactiviteiten bij te voegen.

Ik ben niet-praktiserend lid (max. 2 jaar). Moet ik mijn logboek invullen om weer praktiserend lid te worden?
Neem contact op met Kantoor NAP om te overleggen.

Wat gebeurt er precies als ik niet aan de Herregistratie-vereisten kan voldoen?
Indien u niet aan de eisen van herregistratie voldoet, wordt u uitgeschreven als ECP-therapeut bij de NAP. U heeft dan geen 94-code meer.

Als mijn logboek niet wordt goedgekeurd, geldt mijn ECP dan nog?
Als uw logboek niet wordt goedgekeurd krijgt u de mogelijkheid om aanpassingen te doen. U krijgt hiervan bericht van de commissie Herregistratie. Bij een tweede indiening wordt uw logboek nogmaals beoordeeld. Indien u niet kunt voldoen aan de eisen van herregistratie en uw logboek niet wordt goedgekeurd, wordt u uitgeschreven als ECP-therapeut bij de NAP. Uw 94-code vervalt dan.

Hoe kan ik contact hebben met de commissie Herregistratie?
U kunt gebruik maken van de vraag en antwoord mogelijkheid in het logboek.

Wat als ik hulp nodig heb bij het invullen van mijn logboek?
We adviseren u de FAQ te lezen, uw intervisiegenoten om assistentie te vragen of gebruik te maken van de vraag en antwoordmogelijkheid in het logboek. Ook kunt u contact opnemen met het NAP-kantoor voor hulp.

 

Vergoedingen en declareren

Waar kan het mis gaan?


In de praktijk gaan de volgende zaken 'mis':

U staat niet in de Kies&Vergelijk van VGZ of een van de bij de Coöperatie VGZ aangesloten zorgverzekeraars
Als u voldoet aan de registratiecriteria van de NAP en aan de criteria van de zorgverzekeraars, geven wij uw gegevens door aan de zorgverzekeraars die vallen onder de Coöperatie VGZ. En vermelden wij op de website http://www.nap-psychotherapie.nl/nap-therapists dat u ook vergoed wordt door de verzekeraars die vallen onder de Menzis-groep.

Ondanks dat, vinden sommige therapeuten zichzelf niet terug in de hiervoor genoemde lijsten en gidsen. Er kunnen veel oorzaken zijn waarom dat kan gebeuren, voornamelijk dat zorgverzekeraars veel controles uitvoeren om fraude te voorkomen. Deze controles worden automatisch uitgevoerd en zijn onherroepelijk. De uitgevoerde controles zijn:

 1. Staat u vermeld in het AGB-code register? Check allereerst of u hierin vindbaar bent. Zo lang u hierin niet vindbaar bent, zijn alle hierna volgende stappen niet relevant voor u. Geen registratie in het AGB-code-register betekent dat u niet bestaat voor zorgverzekeraars, u niet vermeld wordt op websites van verzekeraars en uw declaraties niet gehonoreerd worden. Het AGB-code-register is de "burgelijke stand" van zorgverleners.
 2. Controle naam met persoonlijke AGB-code. Gebruikt u op beide plaatsen dezelfde naam (b.v. uw geboortenaam, gehuwden-naam etc)? BIj een verschil (zelfs van een letter), valt u er bij de controle uit. De naam die bij Vektis geregistreerd staat moet exact overeenkomen met de naam in het NAP-register.
 3. Controle adres-gegevens. Is het adres in het NAP-register exact hetzelfde als het adres bij de KvK en in het Vektis-register? ZIjn het adres van u als zorgverlener en dat van u als praktijk ook hetzelfde? Alle verschillen leiden tot het uitvallen van uw gegevens bij de zorgverzekeraars.


Uw declaratie wordt niet vergoed voor VGZ of een van de bij VGZ aangesloten zorgverzekeraars
In principe gelden alle voorgaande punten hiervoor, 1-op-1 ook voor de declaratieverwerking. Bent u namelijk niet opgenomen in de Kies&Vergelijk van VGZ of een van de bij de Coöperatie VGZ aangesloten zorgverzekeraars, dan bent u ook niet opgenomen in het declaratiesysteem.

Daarnaast mag geen van de hiervoor onderdelen onder het hiervoor beschreven Vergoeding van declaraties door zorgverzekeraars ontbreken. Als u aan een van deze formele eisen niet voldoet, kan een declaratieafdeling uw factuur (de factuur ingezonden door uw cliënt) op deze formele gronden worden afgewezen. Dat is vervelend voor uw cliënt en voor u.

 

Overige vragen

Ik ontvang geen nieuwsbrief (meer). Wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
De NAP brengt nieuwsbrieven uit ter informatie aan de lidorganisaties en de bij de NAP-geregistreerde therapeuten of niet-praktiserende voormalige NAP-geregistreerden. Omdat het intern gerichte informatie betreft, wordt de nieuwsbrief niet breder verspreid.

Als u tot de doelgroep behoort zoals hiervoor beschreven terwijl u toch geen nieuwsbrief (meer) ontvangt, kunnen de volgende omstandigheden daar de oorzaak van zijn:

 1. De NAP nieuwsbrief wordt gezien als spam door uw emailprovider. Dit is in 95% van de gevallen de reden dat u geen nieuwsbrief meer krijgt. De makkelijkste controle hierop is wanneer u wel andere NAP-berichten ontvangt. Maar ook die kunnen worden weggefilterd door de spam-filters. de NAP kan hier helaas niets aan doen, dus alleen uzelf kunt enige acties ondernemen:
  1. kijk in de spam-folder op uw computer of u de brief daar terugvindt;
  2. als dat niet zo is, kijk via de webmail of u daar in de spamfolders iets terugvindt;
  3. voeg info@nap-psychotherapie.nl toe aan de lijst van veilige afzenders in de webmail en in uw mailprogramma op de computer.
    
 2. Wij hebben niet uw laatste en juiste emailadres in ons bestand. U wijzigt dit door in te loggen op de nap-website en uw emailadres aan te passen. Vanaf de daarop volgende mailing komt deze dan aan op

 

 

Adres:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Telefoon: 030 - 273 3834
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur