Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Corona (COVID-19)

Informatiepagina

Het zijn vreemde tijden. Alle maatregelen ten aanzien van de coronacrisis hebben ook directe invloed op de bedrijfsvoering van ons als therapeuten. Via de beroepsverenigingen gebeurt er veel om iedereen op de hoogte te brengen van mogelijkheden en onmogelijkheden. Als koepelorganisatie hopen wij jullie van dienst te kunnen zijn met enkele relevante links.
Wij als NAP wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze uitzonderlijke situatie.
We proberen op verschillende manieren met elkaar in contact te blijven.

 

Richtlijnen

De NAP volgt de richtlijnen van het RIVM, en de specifieke richtlijn van de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder: Deze richtlijn GGZ en COVID-19 is er om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De bovenstaande link wordt permanent geupdate.

In deze richtlijn is in de paragraaf 'Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling' (versie 6 | 9 juni 2020) alle actuele informatie te vinden die voor onze therapeuten en voor de praktijkvoering van belang is. 

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen, moet men een afweging maken in de vorm waarin men de behandeling aanbiedt. Voorop moet staan dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De therapeut streeft hierin samen met de cliënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits men de veiligheid van zichzelf en cliënten voldoende kan waarborgen. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt, of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.
De keuze voor een behandelvorm is altijd het resultaat van shared decisionmaking.

Bij het face-to-face-contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting belangrijk. Stem indien nodig telkens af of het face-to-face contact die dag kan doorgaan. Blijf samen met de cliënt de gezondheidstoestand proactief monitoren en volg deze algemene richtlijnen:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft;
  • de cliënt komt alleen op de afspraak, of zo nodig met een naastbetrokkene.


De richtlijn geeft ook concrete informatie over de inrichting van de spreek- en wachtkamer.

Vanf 1 mei zijn de richtlijnen verruimd voor wat betreft groepsbehandelingen. De richtlijn geeft in de genoemde paragraaf 'Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling' de voorwaarden en wijze weer waaronder groepsbehandelingen in het algemeen kunnen worden opgestart. Zo mag de groep niet groter zijn dan de ruimte toe laat, moet men 1,5 m afstand houden, en geen ziekteverschijnselen hebben.

Vanaf 11 mei mogen contactberoepen weer worden uitgeoefend, met inachtneming van de richtlijnen en protocollen.

U kunt hier "COVID-19 protcol Vrijgevestigde Therapeuten (NAP, 18 mei 2020)" downloaden.
 

Informatie vanuit de EAP omtrent corona

De Secretaris Generaal van de EAP schrrijft: 
"Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de psychotherapie praktijk op zo'n diepgaande manier wordt beperkt en we bevinden ons daarom in onbekende wateren. Als psychotherapeuten werken we samen met veel kwetsbare cliënten of patiënten die we niet in de steek willen laten met hun levensproblemen, problemen die in sommige gevallen nog kunnen verergeren door uitdagingen die voortvloeien uit de Coronavirus-situatie". 

Het artikel omtrent corona van de EAP: "Special information on Covid-19 | Online Therapy"
De complete nieuwsbrief: EAP nieuwsbrief omtrent Covid-19.

De EAP geeft in het artikel ook een interessante, handige verzameling van praktische tips en ideeën over online therapie: EAP Online Guidance (pdf) .


Informatie over beeldbellen

Op de website van de vereniging LVVP staat veel informatie over beeldbellen en programma’s die wel of niet aan de eisen voldoen. Deze pagina wordt voortdurend geupdate. De NAP heeft met de LVVP afgesproken dat we daarnaar kunnen verwijzen: https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/.

Ook op veiligbeeldbellen.nl is informatie te vinden, en gegevens van leveranciers (selecteer bij software 'zorg').

Voor de informatie geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt, de  toepassingen die je gebruikt, en de manier waarop je die toepassingen gebruikt.
 

Vergoedingen van zorgverlening op afstand


VGZ
Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' (telefonisch of via beeld) leveren onder de volgende voorwaarden:

* De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
* De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult).
* De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
* De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken.

Op de nota dient de zorgverlener onderstaande informatie extra op te nemen:
* bij datum behandeling 'Zorg op afstand' consult vermelden
* in geval van een beeld consult, de gebruikte applicatie vermelden

Zonder deze informatie kunnen nota's afgewezen worden.

Menzis
Menzis hanteert dezelfde regels als VGZ.

CZ
Online contacten zijn als volgt in de voorwaarden is opgenomen: Soorten behandelingen die in artikel D.7.1 worden vergoed zijn: Het (fysieke of online) contact met één of meer zorgverleners waarbij aan u zorg wordt verleend of u wordt geadviseerd. De online sessie kan met dezelfde Vektis prestatiecode als bij een face-to-face consult gedeclareerd worden.


Er is wel een algemene uitsluiting opgenomen. U hebt geen recht op vergoeding van telefonische behandelingen of behandelingen via elektronisch/digitaal verkeer (e-mail en/of internet) als een dergelijke niet-fysieke behandeling redelijkerwijs niet mogelijk is of naar verwachting niet tot de te verwachten resultaten leidt. Bijvoorbeeld: manuele therapie of het aanbrengen van een vulling bij mondzorg is telefonisch niet mogelijk. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is digitaal (via internet) wel mogelijk. Onder ‘behandeling’ verstaan wij geen cursussen en trainingen.

M.a.w.: Het is akkoord om digitaal behandelingen uit te voeren rekeninghoudend met bovenstaande voorwaarden. 
 

Continuïteitsbijdrage – regeling Zorgverzekeraars

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is. Hoewel zorgverzekeraars hiermee geen zorg financieren, nemen zij met deze regeling hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg en vullen hun zorgplicht in.

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren en vergoed worden vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Voor andere zorgaanbieders wordt een afzonderlijke regeling getroffen en zij worden daarover apart geïnformeerd.
NB. Wanneer u bij de NAP geregistreerd bent, dan geldt (zoals voorheen ook) dat alleen vanuit de aanvullende zorg een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage gedaan kan worden.

Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?
Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vindt u in het document De maandelijkse continuïteitsbijdrageregeling op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei gefaseerd de continuïteitsbijdrage aanvragen. We zijn hard bezig om deze fasering uit te werken. Zodra hier meer over bekend is, leest u het op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
Dat kan vanaf 15 mei via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij VECOZO, hebben deze autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

Let op! Bent u als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? 
Regel uw aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

NB: In geval het omzet van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder betreft, dan kan de zorgverzekeraar een correctie op deze omzet toepassen op basis van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Deze correctie kan vooraf of bij de tussentijdse- of definitieve afrekening plaatsvinden. 

Vragen?


Bron:
Website VECOZO: https://www.vecozo.nl/regeling/continuiteitsbijdrage/

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo


Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten e.d.? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

NAP-therapeuten zullen over het algemeen op basis van SBI code 86913 gebruik kunnen maken van de regeling.
Check uw SBI-code met de tool op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19, of dit ook voor u van toepassing is, en of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), en zo ja, hoe u deze kunt aanvragen.

Er worden in de aanvraag wel een aantal eisen gesteld waaraan de praktijk moet voldoen, zoals: 

- [citaat] "“U verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Bij uw aanvraag moet u hiervoor bewijsstukken meesturen. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst”. 

- Ook kunnen mensen geen gebruik maken van de TOGS-regeling, als weliswaar een omzetverlies van minimaal 4.000 euro wordt ervaren, maar uw totale vaste lasten beneden de 4.000 euro liggen. Er is nog een gesprek gaande in de Tweede Kamer  of en hoe deze groep tegemoet gekomen kan worden.

 


Disclaimer: De NAP doet haar best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met zorgvuldigheid te werk. Met het verwijzen naar links van derden, zijn we daarbij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De NAP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen, en de manier waarp u die gebruikt.