Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Wat is het ECP-certificaat?

Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) wordt verleend door de European Association for Psychotherapy (EAP). Doel van de EAP is een Europese standaard voor de Psychotherapist European Registered®. De NAP heeft daarom gekozen voor het nieuwe begrip 'Psychotherapy ER' en spreekt over de Europees geregistreerde therapeut [september 2010]. Uitgangspunt daarbij is de 'Strasbourg Declaration on Psychotherapy' opgesteld in 1990.

 


 (klik hiernaast om in het Europese register te zoeken naar een ECP-therapeut)

 

 

Deze stelt:

  1. Psychotherapie is een onafhankelijke wetenschappelijke discipline, waarbij de opleiding leidt tot een zelfstandig en vrij beroep;
  2. De opleiding tot therapeut is derhalve een opleiding op hoog, gekwalificeerd en wetenschappelijk niveau waarbij de pluriformiteit van psychotherapeutische behandelwijzen wordt gegarandeerd;
  3. Een volwaardige opleiding tot therapeut omvat theorie, zelfervaring en praktijk onder supervisie. Tevens wordt over andere psychotherapeutische behandelwijzen voldoende kennis verworven;
  4. Een psychotherapeutische opleiding kan op grond van diverse vooropleidingen gevolgd worden, in het bijzonder op grond van opleidingen in de mens- en sociale wetenschappen.

Door de EAP zijn deze punten als volgt uitgewerkt:

Een aanvraag voor het ECP vereist een uitgebreide, zorgvuldige aanvraagprocedure.

Herregistratie
De NAP(-ECP)-therapeut dient zich jaarlijk te herregistreren door indiening van een zogenaamd logboek dat wordt beoordeeld door een De Commissie Herregistratie. Daarbij dient de therapeut aan de volgende Herregistratie-eisen te voldoen:

  1. na- en bijscholing op het vakgebied op minimaal HBO-niveau: 15 uur;
  2. vakliteratuur: 20 uur;
  3. intervisie en supervisie: 15 uur;
  4. inzet voor de beroepsorganisatie en/of de ontwikkeling van het vakgebied: geen maximum aantal uren;
  5. publicaties, les geven, actief participeren op congressen: geen maximum aantal uren.


Algemene Informatie
In juli 1997 is op de Algemene Ledenvergadering van de EAP te Rome de definitieve tekst aangenomen met betrekking tot het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP).

In het voorjaar van 1999 heeft de Oostenrijkse regering het ECP erkend en is het ECP de standaard voor de registratie als psychotherapeut volgens het Oostenrijkse Psychotherapie Gesetz. Therapeuten uit anderstalige landen worden nog slechts getoetst m.b.t. de Duitse taal, doch niet meer nationaal of vakinhoudelijk: zo zijn de Duitse en Zwitserse ECP-houders zonder meer gerechtigd in Oostenrijk hun vak uit te oefenen onder dezelfde condities als de Oostenrijkse ECP-houders. Volgens internationale jurisprudentie geldt dat uiteindelijk ook voor andere landen.

Gedurende het jaar 2004 heeft de Franse overheid de trainingscriteria voor het ECP officieel overgenomen voor de registratie als psychotherapeut, en is ook in Zweden een integratieproces opgestart om het ECP in de gezondheidszorg in te passen. In België is een soortgelijke ontwikkeling gaande.

De meeste bij de EAP aangemelde psychotherapeutische richtingen worden in Nederland thans nog veelal als complementaire zorg gezien. De ECP-houders kunnen zich in Nederland geen psychotherapeut noemen vanwege de titelbescherming van de Nederlandse BIG-geregistreerde psychotherapeuten, die slechts in vier richtingen zijn opgeleid. De ECP-opleidingen psychotherapie in Europa  zijn gebaseerd op kwalitatief geheel andere principes en zijn veel breder in hun toepassing. De EAP hanteert een multidisciplinaire, internationale en onafhankelijke toetsingsprocedure waarin aandacht besteed wordt aan wetenschappelijkheid, onderwijs en internationale professionele organisatie van de psychotherapierichting.

De opleiding tot Europees geregistreerde therapeut - met als keurmerk het ECP -  van de European Association for Psychotherapy te Wenen heeft als instroomniveau een afgeronde HBO-/WO-vooropleiding in de mens- of sociale wetenschappen. Het bestaat uit twee trajecten die, waar mogelijk, parallel gevolgd kunnen worden.

A. De basisvorming Psychotherapie: min. 1800 SBU*
Een driejarig deeltijd voortraject dat via een rijkserkend hbo-diploma of een rijkserkend WO-diploma in een van de mens- en sociale wetenschappen toegankelijk is, met de verplichte modules psychopathologie/ psychodiagnostiek; 4 modules interventie repertoire, ontwikkelingspsychologie; pedagogiek en seksuele ontwikkeling; sociale problematiek in relatie tot psychotherapie; wijsgerige vraagstukken; wet en ethiek; onderzoeksmethoden en medische basiskennis. Het traject staat onder toezicht van de Commissie Onderwijs van de NAP.

B. De specialisatie min. 1400 SBU*
Een vierjarig deeltijd traject in een van de modaliteiten van psychotherapie erkend door de EAP - Wenen. Dit traject wordt verzorgd door de diverse opleidingsinstituten. Ieder instituut is vakinhoudelijk aangesloten bij een modaliteit gebonden European Wide Accrediting Organisation (EWAO) van de EAP. De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie valideert de organisatie van dit onderwijs in Nederland in samenwerking met de European Training Standards Committee van de EAP te Wenen.

*SBU = studiebelastingsuren: contacturen, studie-uren, incl. uren leertherapie, uren supervisie e.d.

C. Jaarlijkse herregistratie
De NAP-geregsitreerde therapeut dienst zich jaarlijks te herregistreren. Aan de hand van een zogenaamd logboek, toont de therapeut de minimale uren aan die zijn geinvesteerd in na- en bijscholing, intervisie en supervisie, vakliteratuur, het bezoek van congressen en eventuele publicaties en onderwijsactiviteiten. Als niet aan deze eisen is voldaan, wordt de registratie in het register tijdelijk opgeheven.