Aanvraag ECP via NAP

Aanvragen van het Eurocertificaat Psychotherapie (ECP)

 1. Onderstaand is het overzicht gegeven voor diegenen die niet-BIG geregistreerd zijn als psychiater, arts, psychotherapeut, GZ-psycholoog en/of klinisch psycholoog 'nieuwe stijl’ NIP.
Om het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP) aan te kunnen vragen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 1. Instroom voor de opleiding voor het ECP is een afgeronde HBO-/WO-opleiding in de mens- of sociale wetenschappen. Hiermee wordt bedoeld een HBO-/WO-opleiding waarin men procesmatig met mensen/cliënten werkt: bijvoorbeeld maatschappelijk werk, pastoraal werk, verpleegkunde, fysiotherapie, onderwijs, psychologie, sociologie, medicijnen enzovoort.
   
 2. U bent in het bezit van het Diploma Basistraject Psychotherapie voor het ECP. Dit diploma wordt onder copyright van de NAP uitgegeven en verstrekt door het opleidingsinstituut waar u de betrokken 12 modules Algemeen Cognitieve Vakken met betrekking tot psychotherapie heeft gevolgd. Afhankelijk van uw vooropleiding zijn hiervoor vrijstellingen mogelijk (zie Procesinstructie Vrijstellingen Opleiding Basistraject). Deze modules staan los van de modaliteitsopleiding en omvatten de volgende onderdelen:

1.   Medische Basiskennis
2.   Wet & Ethiek
3.   Ontwikkelingspsychologie
4.   Psychopathologie & psychodiagnostiek
5-8. De vier modules Interventie repertoire
9.   Pedagogiek inclusief seksuele ontwikkeling
10. Sociale problematiek in relatie tot psychotherapie
11. Wijsgerige vraagstukken
12. Onderzoeksmethoden

 1. U bent in het bezit van het diploma van een vierjarige opleiding psychotherapie, in een modaliteit die erkend is door de European Association for Psychotherapy (EAP), onder voorwaarde dat ook de EWAO van die modaliteit voor de kwaliteit van deze opleiding wil tekenen. Indien de door u gevolgde opleiding niet door de EAP erkend is, bestaat toch de mogelijk het ECP aan te vragen via de GAP (Grandparenting Application Committee) van de EAP. Zie verder aanvraag via GAP-procedure.
   
 1. U heeft de vereiste praktijkervaringsuren (1.500) verdeeld over minimaal drie jaar praktijkvoering, supervisie-uren (150), leertherapie (250) en clienten-onder-supervisie uren (500) gerealiseerd.
   
 2. U bent lid van een beroepsorganisatie die lid is van de NAP. Dit in verband met participatie in het Tucht- en Klachtrecht van de NAP.
   
 3. U dient bij uw aanvraag te kunnen bijsluiten een Verklaring omtrent het Gedrag. U kunt een formulier downloaden van de website van Justitie en de instructies volgen (www.rijksoverheid.nl).
   
 4. U gaat akkoord met de Beroepscode en de Reglementen Klachtrecht en Tuchtrechtspraak van de NAP.  U vindt deze op de website.
   
 5. U heeft een beroepsaansprakelijksverzekering afgesloten als beoefenaar van psychotherapie (niet te verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering!). De NAP biedt in samenwerking met Meeùs-Baneke een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook de proceskosten vergoedt van een tuchtprocedure bij de NAP (zie bijgesloten aanvraagformulier). Een procedure bij het Tuchtcollege van de wet BIG wordt door de Nederlandse Staat bekostigd, maar geldt alleen voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, GZ- psychologen.
   
 6. U gaat akkoord met de voorwaarden voor het bruikleen van het muurschild 'Psychotherapy ER /ECP'. Muurschild en titel zijn geregistreerd bij het Benelux-merkenbureau. Dit heeft als consequentie dat bij iedere therapeut die bij de EAP/NAP geregistreerd is, het muurschild zichtbaar moet zijn voor zijn/haar cliënten. Het tarief van borg en huur muurschild bedraagt per muurschild eenmalig € 57,50 (waarvan
  € 50,00  restitueerbare borg en € 7,50 huur voor onbepaalde tijd).
   
 7. U gaat akkoord met opname van uw personalia in het register van de EAP en de NAP. Na ontvangst van uw ECP ontvangt u nota's voor uw registratiekosten bij de NAP en de EAP.
   
 8. U bent bereid jaarlijks te voldoen aan de verplichting van Continuous Professional Development van de EAP/NAP, en het betreffende Logbook CPD jaarlijks op te sturen aan de NAP. U bent tevens bereid de jaarlijkse registratiekosten te voldoen.
   
 9. Bent u BIG-geregistreerd? Ga dan naar de speciaal hiervoor ingerichte pagina voor de aanvraag van de ECP-registratie als BIG-geregistreerde.


Electronische aanvraag

Wilt u zich registreren bij de NAP? Deze aanvraag verloopt tegenwoordig digitaal. Klik rechtbovenaan dit scherm op "Registreren" (in rood) om in het aanvraagformulier te komen en dit in te vullen. De aanvraag verloopt in twee stappen:

 1. Aanmaken account en gebruikeraccount;
 2. Aanvragen registratie na bevestiging van uw account.


N.B.1:
Een EWAO (European Wide Accrediting Organization) is een Europese organisatie met betrekking tot een bepaalde modaliteit van psychotherapie, die erkend is door de EAP, bijvoorbeeld EAGT (European Association for Gestalt Therapy), EAHP (European Association for Hypno Psychotherapy), EABP (European Association for Body Psychotherapy) enzovoort. Zie website www.europsyche.org, daarna Info EAP (linksboven), daarna EWAO - European Wide Accrediting Organisation en/of  EWAO-delegates.

N.B.2:
In 2009 is de nieuwe ECP-profieltekst door de EAP vastgesteld. Er is voor studenten die op dat moment studeerden, een overgangsregeling ingesteld zodat deze onder de oude ECP-tekst konden afstuderen. Inmiddels is in deze overgangsregeling per 1 januari 2013 een nieuwe fase aangebroken. Aanvragers voor het ECP die niet via een EAPTI-opleidingsinstituut worden gedaan, dienen drie jaar praktijkervaring te hebben voordat het ECP kan worden toegekend.

De benodigde formulieren voor uw aanvraag kunt u onderaan de pagina downloaden.
 
N.B.3:
Per 1 maart jl. worden door de EAP geen met de hand geschreven formulieren (CV-structure en aanvraagformulier, beide in het Engels) meer geaccepteerd. Wilt u daarom uitsluitend nog onderstaande Word-formulieren invullen op uw computer en aan ons geprint toezenden a.u.b.?
 

Na akkoord Registrar wordt uw aanvraag verzonden naar het hoofdkantoor van de EAP. Na ontvangst van uw ECP-certificaat uit Wenen op het kantoor van de NAP, verstuurt het secretariaat het certificaat en het muurschild.

U krijgt dan ook nota's in verband met uw registratie bij de NAP.
NB: De afwikkeling van de gehele procedure kan enkele maanden duren. De doorlooptijd van goedkeuring Registrar tot ontvangst ECP-certificaat vanuit Wenen bedraagt circa 6 tot 8 weken omdat de Europese Registrar periodiek alle aanvragen beoordeelt.
 
Actuele informatie over deze kosten vindt u onder NAP / tarieven.